วิธีการระงับข้อพิพาทการประกันภัยความรับผิด

บริษัท ประกันภัยจะเริ่มสอบสวนเมื่อได้รับการเรียกร้องค่าเสียหายทางกายภาพและ / หรือทรัพย์สิน ตัวปรับประกันภัยจะประเมินความเสียหายเพื่อช่วยกำหนดจำนวนเงินที่ บริษัท ต้องจ่ายเพื่อชำระค่าสินไหมทดแทน วัตถุประสงค์หลักของตัวปรับคือการ จำกัด ความเสี่ยงทางการเงินสำหรับ บริษัท ประกันภัย ผู้อ้างสิทธิ์สามารถโต้แย้งข้อเสนอการระงับคดี

ติดต่อ บริษัท ประกันภัย

ผู้เรียกร้องสามารถเขียนจดหมายและส่งทางไปรษณีย์ที่ได้รับการรับรองไปยัง บริษัท ประกันภัยโดยระบุว่าเหตุใดเขาจึงไม่เห็นด้วยกับการค้นพบของผู้ปรับและขอให้ บริษัท ประกันภัยตรวจสอบการเรียกร้อง บริษัท ประกันภัยสามารถส่งตัวปรับอื่นเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง การค้นพบของ adjuster ที่สองอาจสนับสนุนข้อสรุปก่อนหน้าหรือทำการปรับเปลี่ยนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นที่พอใจของผู้เรียกร้อง

ผู้ประเมินราคาระงับข้อพิพาท

ผู้ประเมินข้อพิพาทด้านข้อตกลงยุติคดีเป็นตัวปรับมืออาชีพที่คุณอาจจ้างเพื่อตรวจสอบข้อค้นพบของตัวปรับตัวเดิมที่ทำงานในนามของ บริษัท ประกันภัย โดยปกติผู้ประเมินราคาจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายของตนเองและรายงานทางการแพทย์อย่างละเอียดหากได้รับบาดเจ็บ จากนั้นผู้ประเมินข้อพิพาทจะทำการเปรียบเทียบข้อค้นพบของเขากับข้อเสนอของผู้ประกันตน ผู้ประเมินข้อพิพาทจะทำหน้าที่ในนามของผู้เรียกร้องค่าเสียหายกับ บริษัท ประกันภัยหากพบความแตกต่างที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอการชำระราคา

เรียกใช้ประโยคการประเมินผล

นโยบายการประกันจำนวนมากมีข้อประเมินซึ่งกำหนดขั้นตอนที่ผู้ถือกรมธรรม์และ บริษัท ประกันภัยจะใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการตั้งถิ่นฐานใด ๆ การเปิดใช้งานข้ออนุญาตให้ผู้ถือกรมธรรม์และ บริษัท ประกันภัยได้รับบริการของผู้ประเมินราคาอิสระที่จะตกลงร่วมกันกับบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ ผู้ประเมินจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทั้งหมดอีกครั้งเพื่อกำหนดจำนวนของการสูญเสีย - หรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น - ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หากผู้ประเมินราคาทั้งสองไม่ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับจำนวนความเสียหายผู้อนุญาโตตุลาการจะถูกเรียกร้องให้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียกร้องหลังจากตรวจสอบผลการประเมินของผู้ประเมินอิสระ

ตัวแทนทางกฎหมาย

จ้างทนายความอาจมีความจำเป็นหากนโยบายไม่มีข้อประเมิน ทนายความสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดและจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินค่าเพื่อตรวจสอบว่ามีการรับประกันค่าชดเชยเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อเรียกร้องใด ๆ หรือไม่ ข้อมูลสามารถนำเสนอต่อผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนในศาล ศาลสามารถกำหนดจำนวนเงินที่ผู้เรียกร้องจะได้รับเพื่อชำระหนี้

โพสต์ยอดนิยม