ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำใคร

ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในการโต้ตอบในสภาพแวดล้อมทางสังคมกับเพื่อนและครอบครัวนั้นแตกต่างจากที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต้องใช้ทักษะที่ไม่ซ้ำกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ผู้ว่าจ้างในแวดวงธุรกิจมองหามืออาชีพที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลอย่างชัดเจนและรัดกุมทั้งทางวาจาและในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ทักษะการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งหัวหน้างานหรือผู้บริหารอาจสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อทำงานในองค์กร ผู้จัดการต้องมีความสามารถในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ให้สัมภาษณ์และถามคำถามที่ดึงข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับภูมิหลังและความรู้ของผู้สมัคร ผู้สัมภาษณ์ต้องมีทักษะในการสื่อสารหน้าที่ของตำแหน่ง

จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ

ผู้ประกอบอาชีพต้องมีทักษะในการเตรียมการสื่อสารทางธุรกิจเช่นบันทึกระหว่างสำนักงานอีเมลและจดหมายธุรกิจ บุคคลที่เขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจจะต้องมีทักษะในการพิจารณาว่าเมื่อใดที่เหมาะสมที่จะใช้น้ำเสียงไม่เป็นทางการและเมื่อจำเป็นต้องใช้การพูดอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่นข้อความอีเมลไปยังเพื่อนร่วมงานที่เตือนให้พวกเขาประชุมสามารถมีน้ำเสียงไม่เป็นทางการ แต่การส่งอีเมลรายงานแผนกไปยังผู้บริหารระดับสูงนั้นต้องการสไตล์การสื่อสารที่เป็นทางการ

ขาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในการโฆษณาและการขายมืออาชีพมีทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อบังคับให้ผู้ชมดำเนินการเช่นการซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณายังใช้ทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเขียนสคริปต์สำหรับโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุรวมถึงข้อความโฆษณาที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายใช้ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาเพื่อขายสินค้าหรือบริการโดยตรงกับลูกค้าซึ่งต้องใช้ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้ชมให้ซื้อสินค้าหรือบริการ

ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมีทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อเป็นผู้นำและจูงใจพนักงาน ผู้นำต้องส่งข้อความและปรัชญาองค์กรแจกจ่ายงานมอบหมายและอธิบายขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ผู้จัดการจะต้องมีทักษะการสื่อสารเพื่อยกย่องและฝึกอบรมพนักงานในระหว่างการประเมินประสิทธิภาพ ในการเป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานผู้จัดการและหัวหน้างานจะต้องผสมผสานทักษะการพูดระหว่างบุคคลและสาธารณะ

โพสต์ยอดนิยม